May 22

Przygotowanie i obwieszczanie licytacji komorniczej (windykacja)

Zagadnienia związane z postępowaniem egzekucyjnym reguluje kodeks postępowania cywilnego. Na każdej zajętej ruchomości komornik umieści swój znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie. Zajęte ruchomości komornik pozostawia zwykle we władaniu osoby, u której je zajął, ale z ważnych przyczyn i na wniosek wierzyciela może zabezpieczyć je, oddając pod dozór innej osobie. Szczególnie wtedy, gdy dłużnik ukrywał przedmioty zajęcia i do ich odnalezienia (jak i najczęściej w ogóle do stwierdzenia ich istnienia) konieczne było wynajęcie przez wierzyciela wywiadowni.

Kodeks postępowania cywilnego reguluje także, jak dalej powinien postępować z zajętymi ruchomościami komornik.
I tak zgodnie z artykułem 864 kodeksu postępowania cywilnego sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż siódmego dnia od daty zajęcia.
Sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić bezpośrednio po zajęciu tylko w dwóch przypadkach.

  1. Jeżeli ruchomości ulegają łatwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowałoby nadmierne koszty,
  2. a także w przypadku, gdy zajęto inwentarz żywy, a dłużnik odmówił zgody na przyjęcie go pod dozór.

Co do zasady natomiast zajęte ruchomości komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej (jeżeli komornik nie wykorzysta innych sposobów) albo z wolnej ręki. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej.

Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi już tylko połowę wartości szacunkowej (i często jest tak, że potencjalni nabywcy czekają na drugi termin). Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

Co istotne, o terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia dłużnika najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym dniem licytacji.
Szczegóły przygotowania i przeprowadzenia takiej licytacji określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.

  • Zgodnie z jego paragrafem 80 licytacja odbywa się w miarę możliwości poza miejscem, w którym ruchomości się znajdują. Jednak komornik nie może wyznaczyć licytacji poza miejscem, w którym ruchomości się znajdują, jeżeli wierzyciel się temu sprzeciwia. windykacjaTermin licytacji powinien być wyznaczony w możliwie najkrótszym czasie, jednak aby pomiędzy nim a obwieszczeniem o tej licytacji upłynął co najmniej tydzień czasu. W praktyce dobrze jest, gdy współpracuje z komornikiem firma windykacyjna reprezentująca wierzyciela.

Windykacja np. w Łodzi czy w innych dużych miastach oznacza bardzo szerokie możliwości ogłoszenia licytacji przez skuteczną firmę windykacyjną nastawioną na efekt w postaci odzyskania pieniędzy wierzyciela – klienta. Wtedy nawet niezbyt atrakcyjne czy chodliwe przedmioty licytacji bez problemu znajdują nabywców.

  • Jednak z mocy paragrafu 84 powołanego rozporządzenia komornik ma obowiązek ogłosić o licytacji przez obwieszczenie, w którym powinien wymienić:
  1.  miejsce i czas licytacji;
  2. ruchomości, które mają być sprzedane, z podaniem ich rodzaju i sumy oszacowania poszczególnych ruchomości,
  3. miejsce i czas, w którym można oglądać ruchomości.

Ogłoszenie jest dokonane z chwilą doręczenia odpisu obwieszczenia stronom i dozorcy zajętych ruchomości oraz wywieszenia obwieszczenia w budynku sądu powiatowego właściwego dla miejsca sprzedaży. Obwieszczenie powinno pozostać wywieszone do dnia licytacji.

  • Zgodnie z paragrafem 86 powołanego rozporządzenia komornik ma obowiązek w celu rozpowszechnienia wiadomości o licytacji zarządzić dokonanie ogłoszenia o licytacji w sposób przyjęty w danej miejscowości.
  • Zgodnie natomiast z § 87, jeżeli wartość ruchomości, objętych jednym obwieszczeniem o licytacji, została oznaczona na sumę wyższą niż piętnaście tysięcy złotych, komornik może zamieścić także jednorazowe obwieszczenie w dzienniku poczytnym w danej miejscowości albo podać je do publicznej wiadomości za pośrednictwem innych środków informacji masowej.

No Comments dodaj »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0