Jan 6

Czy kierowca może założyć własną firmę?

Oczywiście, nie ma żadnych przeszkód przed założeniem  przez kierowcę własnej firmy. Musi on jednak pamiętać, że same umiejętności prowadzenia samochodu, nawet potwierdzone stosownymi dokumentami, nie są wystarczające. Dla niektórych pojazdów na transport osób   lub towarów  potrzebna jest licencja.

Kierowca, który przyjął zlece­nie na prowadzenie pojazdu  nie musi posiadać certyfikatu kompetencji zawo­dowych ani też specjalnej  przewozo­wej licencji . Jeżeli nie posiada  specjalnych uprawnień, może wykonać taką pracę ( przewozić ładunek) również w ra­mach samozatrudnienia, czyli realizować  usługę prowadzenia pojazdu.

Dla prowadzenia pojazdów o określonej ka­tegorii, musi oczywiście wykazać się badaniami  lekarskimi  i psycholo­gicznymi, szeregiem szkoleń , no i przede wszystkim mieć  prawo jazdy. Jeżeli chodzi o przewóz ładunku, czyli tzw. kombinacja wolny ładunek, wolny pojazd, to dla pojazdów mających masę całkowitą poniżej 3,5 t też nie ma żadnych problemów. Wystarczy mieć zwyczajne prawo jazdy bez specjalnych certyfikatów. Trzeba jednak ciągle mieć na uwadze i realizować podstawowe obowiązki  związane  z posiadaniem pojazdu jak na przykład przeprowadzać  badania techniczne pojazdu czy kontrolować emisję spalin.

Jeśli jednak kierowca chce prowadzić firmę wożącą ludzi czy samochodami osobowymi czy  ciężarówką, wtedy musi  stosować ustawę o trans­porcie drogowym. Nie może też zapomnieć o prawie jazdy odpowiedniej kategorii, jeżeli chciałby  sam kierować pojazdem.  Jako, że jesteśmy w Unii dostosować się   trzeba do unijnego rozporzą­dzenia dotyczącego harmonizacji  przepisów socjal­nych w zakresie  trans­portu drogowego.

Zagadnienia dotyczące  li­cencji i certyfikatu regu­luje polska ustawa. Obowiązują  cztery rodzaje licencji :

  1. – na  krajowy przewóz osób,
  2. – na  międzynarodowy przewóz osób,
  3. – na  krajowy  przewóz rzeczy,
  4. – na między­narodowy przewóz rzeczy.

O wydanie li­cencji krajowej przedsiębiorca stara się u właści­wego dla siedziby firmy starostwa. Natomiast mię­dzynarodową licencję wydaje  Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego. Licencja międzynarodowa uprawnia też do przewozu towarów w kraju. Licencja wydawana jest na określony czas i pobiera się za nią opłatę  zarówno dla transportu krajowego, jak i międzynarodowego.

Niezmiernie ważne jest, aby przedsiębiorca prowadzący firmę transportową miał dobrą reputację. Oznacza to, że nie jest skazany za żadne przestępstwa umyślne związane z transportem, oraz że nie wydano  na jego osobę żadnych prawomocnych orzeczeń, które zabraniałyby wykonywania działalności gospodarczej związanej z transportem drogowym.

W firmie transportowej chociaż  jedna z osób zarządzających  lub oso­ba zarządzająca  musi posiadać cer­tyfikat kompetencji zawo­dowych. W takim układzie kierowca ma dwie możliwości

  1. sam uzyskuje certyfikat
  2. bądź też do kierowania transportem przyjmuje odpowiednią osobę nie zapominając o wymogu dobrej reputacji.

Należy pamiętać, że zdobycie certyfikatu wiąże się z kosztami, koniecznością ukończenia kursu i zda­nia trudnego egzaminu. Zakres wiedzy potrzebnej do uzyskania certyfikatu uregulowany jest rozporządzeniem w sprawie uzy­skiwania certyfikatów kompe­tencji zawodowych w transpor­cie drogowym.

Potwierdzenie odpo­wiedniej sytuacji finansowej to też niezbędny element przy podjęciu decyzji o prowadzeniu firmy transporto­wej, trzeba wykazać:

  • 9 tyś. euro z przeznaczeniem na pierwszy pojazd do transportu drogowego,
  • 5 tyś. euro na każdy następny.
  • Dodatkowo zabezpieczenie w wysokości 50 tyś. euro będzie doty­czyć tych wszystkich, którzy łączą działal­ność transportową i spedycyjną.

Potwierdzenia sytuacji finansowej dokonuje się na podstawie rocznego  sprawozda­nia finansowego, dostępnych aktywów, akcji lub udziałów lub też  innych  zby­walnych papierów wartościo­wych, środków pieniężnych, gwarancji bankowych lub własności nieruchomości.

No Comments dodaj »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0